Student vs Politicus: “Immigratiebeleid moet duidelijker!”

Beeld: Foto: Hogeschool van Amsterdam

14 maart 2017, 12:39

Auteur: Riemke Levie

Student vs Politicus: “Immigratiebeleid moet duidelijker!”

Beeld: Foto: Hogeschool van Amsterdam

14 maart 2017, 12:39

Auteur: Riemke Levie

Morgen zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het politieke spel draait overuren: iedereen heeft een mening. Red Pers zoekt uit hoe de Amsterdamse student denkt over verschillende onderwerpen, en wat partijen daarover te zeggen hebben. Deze week: immigratie. Grens dicht of deur open?


 

Puck. Foto: Lucas Faijdherbe
Puck. Foto: Lucas Faijdherbe

Puck Woudstra (19), studeert Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam: “Als de grenzen dicht zouden zijn, zouden mijn islamitische vrienden niet in Nederland wonen.”

 

“Ik vind niet dat Nederland de grenzen moeten sluiten voor islamitische immigranten. Ik heb zelf veel islamitische vrienden. Als de grenzen dicht zouden zijn, zouden zij niet in Nederland wonen en dat kan ik mij niet voorstellen: ik geloof dat iedereen welkom is. De aanslagen in Europa zijn geen excuus om de grenzen te sluiten, want de daders zijn vaak al langer in het land. Het idee dat gemeenten geen onderdak mogen geven aan illegalen immigranten vind ik idioot. We moeten iedereen onderdak bieden. Als je illegaal hier bent, heb je vaak toch een goede reden om hier heen te vluchten, bijvoorbeeld als je uit een oorlogsland komt.”

 Wat ga je stemmen? D66 of Partij voor de Dieren.

 


 

Aaron. Foto: Lucas Faijdherbe
Aaron. Foto: Lucas Faijdherbe

Aron May (25), studeert Oefentherapie Mensendieck aan de Hogeschool van Amsterdam: “In de Tweede Wereldoorlog zijn wij ook massaal gevlucht. Nu is het andersom.”

 

“Ik geloof absoluut niet dat Nederland de grenzen moet sluiten voor islamitische immigranten. Ten eerste denk ik dat Nederland baat heeft aan een multiculturele samenleving. We kunnen veel leren van cultuur en dat maakt ons sterker als maatschappij. Daarnaast ben ik ook van mening dat het eerlijk is, in de Tweede Wereldoorlog zijn wij ook massaal gevlucht. Nu is het andersom en hebben islamitische immigranten een plek nodig. Ik weet dat er veel strijd over is omdat het ons geld kost. Maar ik betaal liever 10 euro per maand extra om mensenlevens te redden. Wij moeten deze mensen helpen. Ook heeft iedereen heeft recht op onderdak, en we moeten hier als vooruitstrevend land een voorbeeld in geven.”

Wat ga je stemmen? Ik neig naar GroenLinks.


 

Dirk. Foto: Lucas Faijdherbe
Dirk. Foto: Lucas Faijdherbe

Dirk Bruin (22 jaar), studeert Commerciële Economie aan de Hogeschool van Amsterdam: “Er moet een duidelijker beleid komen.”

 

“Ik denk niet dat de grenzen direct moeten sluiten, maar wel dat er een duidelijker beleid moet komen. Immigratie moet wel kunnen, maar Nederland moet goed de touwtjes in handen hebben. Er moet goed op gelet worden wie er binnen komt, waar ze vandaan komen, waarom iemand hier wil komen en wat iemand hier gaat doen. Ook qua onderdak voor illegalen moet er één streep getrokken worden door een centraal beleid te voeren. Ik vind dat kinderen van asielzoekers die hier geboren worden wel mogen blijven, maar als de ouders niet mogen blijven, mogen de kinderen dat ook niet.”

Wat ga je stemmen? VVD of D66.


En hoe denken de partijen hierover?

Basis RGBVVD: Geld dat wordt geïnvesteerd in opvang kan efficiënter in de regio worden besteed, zodat asielaanvraag in Europa overbodig wordt. Asielaanvragen worden dan stopgezet, maar in extreme situaties kan Europa inspringen. Als een gezin te horen krijgt dat ze niet in Nederland mag blijven is het in belang van de kinderen om een toekomst in hun thuisland op te bouwen: het Kinderpardon moet worden afgeschaft. Ook mogen er geen verkeerde verwachtingen worden geschept,
en daarom moet illegaal verblijf en het faciliteren
hiervan strafbaar worden gesteld.PvdA:
Europa moet zich inzetten om de belangrijkste
opvanglanden te logo-pvdasteunen. Zelf blijven we gastvrij voor vluchtelingen, maar er wordt wel onderscheid gemaakt tussen economische migranten en mensen die vluchten voor oorlog of vervolging. Kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn hebben hier recht op een toekomst; de interpretatie van de regels van het Kinderpardon moet wel duidelijker. Deze partij is tegen het strafbaar stellen van illegaliteit
en faciliteren daarvan: iedereen is vrij in
het verstrekken van bed, bad en brood.PVV:
De partij wil Nederland ‘de-islamiseren’ aan de logo-pvv-e1472199672951
hand van verschillende punten. Zo moeten onder andere de grenzen dicht: geen asiel en immigratie meer uit islamitische landen, en moeten alle verleende verblijfsvergunningen worden ingetrokken en AZC’s gesloten. De PVV is tegen het Kinderpardon en voor de strafbaarstelling van illegaliteit.CDA:
Voor vluchtelingen wordt altijd hulp en bescherming
geboden. Ze krijgenTZe02KJY echter een ontheemdenstatus: het perspectief blijft gericht op terugkeer als de situatie daar weer veilig is. Er moet ook gericht worden op hulp in de regio zelf. Het CDA is voor de strafbaarstelling van illegaliteit, omdat iemand zonder verblijfsvergunning een wettelijke vertrekplicht heeft. Ze zijn daarom ook tegen het Kinderpardon, omdat het negeren van vertrekplicht hiermee beloond wordt.PvdD:
Nederland en Europa hebben een
verantwoordelijkheid in het bieden logovan menswaardige opvang en hulp aan deze mensen, humanitaire opvang in de regio heeft de voorkeur maar alleen indien dat menswaardig kan. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, is het in zijn belang om te blijven dus het
Kinderpardon blijft. Wie buiten zijn schuld
Nederland niet kan verlaten wordt niet op straat
gezet, maar heeft recht op opvang, voedsel en zorg.SP:
Nederland moet snel reageren als hulp geboden logo-spis
en zorgen dat mensen goed worden opgevangen, zowel in de regio, als in Europa en in ons land. Het Kinderpardon wordt ruimhartig uitgevoerd: deze kinderen kennen vaak geen andere samenleving dan Nederland. Illegaliteit wordt niet strafbaar gesteld: we komen tegemoet aan de wensen van gemeenten voor een ‘bed-bad-broodregeling’ en voorkomen dat vluchtelingen over straat moeten zwerven.GroenLinks:
We hebben verantwoordelijkheid om
mensen bescherming te bieden die vluchten voor oorlog
en vervolging; niet de grenzen dicht maar GroenLinkszoeken naar een realistische, humane en rechtvaardige oplossing. Het Kinderpardon moet ruimhartiger worden toegepast: kinderen die in Nederland geworteld zijn, moeten in Nederland blijven, maar de IND hanteert de regels te strikt. Asielzoekers zonder verblijfstatus of die uitgeprocedeerd zijn hebben recht op onderdak en voedsel: door het hele
land moet toegankelijke opvang georganiseerd worden.D66:
Vluchtelingen moeten veilig naar Nederland komen,
maar er moeten Basis CMYKbetere controles komen aan de grenzen van Europa om te zorgen dat het niet meer wordt dan we aankunnen. Het Kinderpardon wordt verruimd, zodat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven alsnog een vergunning kunnen krijgen. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten terug naar
land van herkomst, maar vanaf de straat werkt dit niet. De bed-, bad- en broodvoorziening gekoppeld moet worden aan begeleiding die zich richt op een toekomstperspectief in land van herkomst.


logo-cu-300x300
CU:
De impact van het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt vraagt allereerst om acties in de regio: er moet geïnvesteerd in ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Ook de vluchtelingenstroom naar en binnen Europa en Nederland beheersbaar worden gemaakt: met name kwetsbare groepen moeten ruimhartig worden opgevangen. Het kinderpardon wordt verruimd, de permanente regeling nu is te strikt. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers komt bed-, bad- en broodvoorziening met begeleiding om toekomstperspectief te bieden.


50Plus-logo-640x390
50PLUS:
Het streven is een streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid. In de regio moet zo veel mogelijk vluchtelingen worden opgevangen. Nederland neemt een beperkt aantal vluchtelingen op, naar rato verdeeld over de landen van Europa en op basis van de bevolkingsdichtheid. De partij is voor meer controle aan Nederlandse grenzen en betere bewaking van Europese buitengrenzen. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden teruggestuurd naar het land van herkomst. (Over het Kinderpardon neemt 50PLUS in haar programma en ook volgens de stemwijzer geen uitgesproken standpunt in).


ea087bf0a63ab6575152db3f21f595f2
SGP:
Om te voorkomen dat de instroom van asielzoekers in Europa toeneemt, moet urgentie gegeven worden aan een internationale aanpak van vluchtelingenstromen. Selectie en opvang gebeuren dan in de regio. Asielzoekers die primair om economische redenen naar Nederland komen moeten zo snel mogelijk terug. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers moeten echt het land verlaten, maar in afwachting van uitzetting
moeten zij fatsoenlijk worden behandeld. De SGP is tegen het Kinderpardon, omdat het negeren van de wet hiermee beloond wordt.


bTMPRf1-
DENK:
Asielzoekers moeten waardig worden opgevangen. De regio moet worden ontlast door het opvangen van meer vluchtelingen in Europa en Nederland, en het sturen van meer middelen naar de regio. Het aantal vluchtelingen moet rechtvaardig worden verdeeld over Europa en in Nederland. De kwaliteit en kleinschaligheid van de opvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers moet worden vergroot: levensbehoefte hangen niet af van verblijfsstatus.
DENK is voor het Kinderpardon, omdat kinderen nooit de
dupe van oorlog, vreemdelingenhaat of financiële overwegingen
mogen worden.


Cr2vgYAW8AAox8y
VNL:
Nederland moet weer zelf over zijn immigratiebeleid gaan, dus niet de EU. Asielzoekers worden opgevangen in eigen regio, Nederland kan daar financieel aan bijdragen. De grenzen moeten strenger bewaakt. VNL is tegen het Kinderpardon, omdat ze vinden dat asielzoekers enkel in de regio moeten worden opgevangen en kinderen dus niet in de situatie kunnen komen dat ze ergens anders opgroeien. Ook is de partij voor directe uitzetting van
uitgeprocedeerde asielzoekers.


16.-Forum-voor-Democratie
FvD:
Geld wat wordt besteed aan de instroom van migranten kan beter worden besteed door opvang in de regio. Als asielaanvraag noodzakelijk is, leidt dit niet meer tot permanente verblijfsvergunning maar (hooguit) tot tijdelijke opvang. Het doel moet een terugkeer naar het land van herkomst zijn. Illegalen moeten actief worden uitgezet: illegaliteit wordt strafbaar gesteld. FvD is tegen het Kinderpardon, omdat bij een afwijzing van asiel directe uitzetting volgt en kinderen slachtoffer zijn van te lange procedures.


logo (1)
PiratenPartij:
Mensenrechten van vluchtelingen dienen beschermd te worden. Economische migranten zijn welkom: wanneer mensen zelfvoorzienend zijn, is er geen reden om ze ervan te weerhouden zich hier te vestigen. De PiratenPartij vindt dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe ze met illegalen omgaan. Ze zijn voor het Kinderpardon, omdat we verantwoordelijkheid dragen voor iedereen die onderdeel van de maatschappij is.

lees ook:

Nieuwsbrief

Elke drie weken houden we je op de hoogte van wat we schreven en wat we lazen in de Red Pers-nieuwsbrief.

Zoeken

Doneren

Wij bieden jonge, aspirerende journalisten een podium én begeleiding. Dat kunnen we nog beter met jouw steun. Die steun komt met twee voor de prijs van één, want onze sponsor matcht jouw donatie. Geef jij ons vijf euro? Dan ontvangen wij een tientje.